Счетоводни Услуги

Ценоразпис
на предлаганите от счетоводна кантора „ЕМ ДЖИ АЙ-СОФИЯ“ ООД, услуги

Фирми с услуги – нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Цена
До 30 документа + 1 осигурено лице 100.00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 120.00 лв.
До 90 документа + 1 осигурено лице 160.00 лв.
Фирми с услуги – регистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Цена
До 30 документа + 1 осигурено лице 200.00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 220.00 лв.
До 90 документа + 1 осигурено лице 260.00 лв.

 1. За над 90 документа ни посетете на място, след предварително уговорен час
 2. В месечният абонамент е включено обслужване на едно осигурено лице, всяко допълнително осигурено лице ще добави по 15,00 лв. към месечният абонамент
 3. Годишно счетоводно и данъчно приключване – 50% от месечният абонамент
Фирми с услуги – нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Цена
До 30 документа + 1 осигурено лице 160.00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 180.00 лв.
Фирми с услуги – регистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Цена
До 30 документа + 1 осигурено лице 200.00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 250.00 лв.

 1. За над 50 документа ни посетете на място, след предварително уговорен час
 2. В месечният абонамент е включено обслужване на едно осигурено лице, всяко допълнително осигурено лице ще добави по 15,00 лв. към месечният абонамент
 3. Годишно счетоводно и данъчно приключване – 50% от месечният абонамент
Фирми с услуги – нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Цена
До 30 документа + 1 осигурено лице 200.00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 250.00 лв.
Фирми с услуги – регистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец Цена
До 30 документа + 1 осигурено лице 250.00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 300.00 лв.

 1. За над 50 документа ни посетете на място, след предварително уговорен час
 2. В месечният абонамент е включено обслужване на едно осигурено лице, всяко допълнително осигурено лице ще добави по 15,00 лв. към месечният абонамент
 3. Годишно счетоводно и данъчно приключване – 50% от месечният абонамент
Брой командировки на месец Цена
До 3 командировки безплатно
4 – 10 командировки 70.00 лв.
11 – 20 командировки 120.00 лв.
Над 20 командировки по договаряне
 • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6, подготовка на платежни за осигуровки на хартиен носител или в електронен вид / вкл. в интернет банкиране/ за едно осигурено лице 20.00 лв. и за всяко следващо лице 10.00 лв.
 • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, относно дължимият данък на тримесечие - 20.00 лв.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - от 50.00 лв. до 150.00 лв., в зависимост от сложността.
Вид клиент Цена на годишно приключване Подаване на декларации и други услуги
Фирми с до 50 документа годишно 100 лв. 20 лв.
Фирми с от 50 до 100 документа годишно 300 лв. 20 лв.
Фирми с над 100 документа годишно по договаряне 20 лв.
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – от 25,00 лв. до 150,00 лв. в зависимост от сложността.
Съставяне на данъчни декларации на физически лица
Физически лица 25 лв. на приложение
Еднолични търговци За доходи само като ЕТ - включено в цената на годишното приключване;
За други доходи - по 25 лв. на приложение.
Самоосигуряващи се лица Изготвяне на годишна декларация обр. 6 - 25 лв.
Услуга Цена
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС 50 лв.
Годишно счетоводно и данъчно приключване
за фирми, в първата година след вписването им в Търговският регистър
безплатно
При използване на складова програма съвместима със софтуера на Изпълнителя отстъпки от месечната такса от 10% – 20%.
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения - 30.00 лв.
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията / с вкл. държавна такса/  - 30,00 лв.
 • Междинни счетоводни отчети ( Баланс, ОПР) и справки по критерии, зададени от възложителя - 30% от месечното възнаграждение.
 • Следене на срокове за плащане към доставчици и създаване на платежни нареждания, изплащане на заплати към служители чрез системата за електронно банкиране - по-договаряне.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда и ОДОП във връзка с проверки - 100,00 лв.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ,ОДОП и  Инспекция по труда във връзка с ревизии - 250,00 лв.
 • Консултации по счетоводни, данъчни и трудови и осигурителни въпроси – 50 лв./час;Kонсултациите са безплатни за клиенти, които имат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужванеИзготвяне и подаване на нулеви Справки-декларации по ЗДДС – 30 лв./декларация;
 • Съставяне на годишни данъчни декларации на физически лица – по 25 лв. за всяко приложение;
 • Събиране на документи от офис/обект на клиента - 10 лв.
 • Online банкиране - включено в цената на абонаментното счетоводно обслужване, за плащания към бюджета; за плащания към контрагенти - по договаряне;
 • Пререгистрация на фирма в Агенция по вписвания - 100 лв;
 • Регистрация на ЕООД, ООД - 150 лв. (отстъпка при сключване на договор за счетоводно обслужване);
 • Регистрация на ЕТ - 100 лв. (отстъпка при сключване на договор за счетоводно обслужване);
 • Възстановяване на ДДС от ЕС - 100 лв. + 2% от възстановената сума.
 • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във връзка с международни договори, спогодби и регламенти - 50,00 лв. на всеки започнат астрономически час.
 • Консултации на място в нашия офис - 50 лв./час;
 • Консултации във вашия офис - 75 лв./час;
 • Изготвяне на писмено становище - в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне
 • Подаване и публикуване на годишни финансови отчети на дружеството в Търговския регистър - 50.00 лв.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност  по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не произлязла ревизия и сумата за възстановяване е над 2000 лв. - 150,00 лв.

* • Годишно счетоводно приключване – цената се определя от броя на документите през календарната година и спецификата на дейността на дружеството и включва: изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО в НАП, изготвяне и подаване на годишен финансов отчет в НСИ, публикуване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията.

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен отчет
Вид клиент Цена
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС 50 лв.
Годишно счетоводно и данъчно приключване
за фирми, в първата година след вписването им в Търговският регистър
безплатно
При използване на складова програма съвместима със софтуера на Изпълнителя отстъпки от месечната такса от 10% – 20%.
Годишно приключване на фирми без дейност през годината
Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен отчет за дейността" за представяне пред Търговски регистър 100 лв.
Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписвания
Подготовка на Заявление за вписване Г1 с всички съпътстващи документи 130.00 лв.
Сканиране на всички документи за подаване по електронен път 10.00 лв.

Документите могат да се представят пред Агенция по вписванията по следните начини:

 1. на хартиен носител, на място в офис на Агенцията
 2. по интернет, с електронен подпис

Заявител може да бъде:

 1. законния представляващ на дружеството
 2. адвокат, с изрично пълномощно
 3. съставителя на отчета, с изрично пълномощно

* За представянето на отчета пред Агенцията по вписвания от някой, различен от представляващия (адвокат, съставител или от друг приносител), независимо дали на място в офис на Агенцията или по електронен път, се изисква нотариално заверено пълномощно.

* Държавната такса за обявяването на отчетите е 50.00 лв., ако се подават на място в офис на Агенцията и 35.00 лв., ако се подават по електронен път с електронен подпис (на търговеца или на съставителя на отчета).

Подготовка на документи във връзка с кредитиране-по договаряне

Изготвяне на отчети към БНБ
Завеждане на кредит под отчет 50.00 лв.
Изготвяне на тримесечен отчет 30.00 лв.
Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки
Изготвяне на месечни/тримесечни справки
за всеки отделен случай, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нас
50.00 лв.
Изготвяне на месечни/тримесечни справки
ако не сте наш клиент
по договаряне

Ако фирмата премине установените прагове от НСИ за обеми вътрешнообщностна търговия, тя е задължена да се регистрира като интрастат оператор и да води определена документация и подава информация по образец всеки месец по електронен път към НАП. "Ем Джи Ай София"ООД може да изпълнява функция на "трета декларираща страна" и да води от Ваше име всички документи и да подава по електронен път всички необходими декларации.

Услуга Цена
нулева декларация 30 лв./месец
до 2 придобивания/изпращания на месец 50 лв./месец
до 5 придобивания/изпращания на месец 75 лв./месец
до 10 придобивания/изпращания на месец 120 лв./месец
над 10 придобивания/изпращания на месец 120 лв. + 5 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане

Счетоводна компания "Ем Джи Ай-София" ООД предлага на своите клиенти Регистрация на фирма. Таксата за регистрация на фирма ЕООД/ООД е 160.00 лв. с включени държавни такси. Допълнителни такси има към нотариус - по 6.00 лв. за заверка на декларация образец на подпис на управителя/ите, такса към банката за откриване на набирателна сметка и размер на капитала.

Посочената цена е крайна и включва:

 • Консултация, относно регистрация на фирма
 • Държавна такса към Агенция по вписванията
 • Изготвяне на всички необходими документи
 • Нашият хонорар

* Ние изготвяме всички документи и ги подаваме към Агенция по вписванията.

За подготовката на документите е необходима следната информация:

 • Име на фирмата - задължително се изписва на кирилица. Ако желаете може да бъде изписано и на латиница;
 • Седалище и адрес на управление на дружеството;
 • Копие от личните карти на собственик/ците (съдружници);
 • Кой ще бъде управител на фирмата- само един от съдружниците или всички, съответно начин на представителство: заедно; заедно и поотделно;
 • Предмет на дейност;
 • Размер на капитала – минимален капитал 2.00 лв.

С цел комплексно обслужване интересите на бизнеса, ние предлагаме като услуга на нашите клиенти пълно счетоводно обслужване. При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване със срок 1 година до края на 31.03.2017 г. вие ще получите 30% отстъпка от таксата за Регистрация на фирма в Агенцията по вписванията.Тази отстъпка ще се използва под формата на намаление от първата месечна такса.

След като вече сте регистрирали фирма или имате регистрирана такава, ние можем да ви консултираме и да извършим регистрация на вашия търговски обект. Таксата за регистрация на търговски обект е 300.00 лв.

В зависимост от дейността, която дружеството ще извършва Търговски обекти са:

 • Обекти за търговия с хранителни стоки - магазини за храни, захарни и шоколадови изделия, алкохол, цигари,
 • Обекти за търговия с нехранителни стоки - магазин за дрехи; книжарница, домашни потреби, бижутерия, оптика, железария, фризьорски и козметични салони, автомивка;
 • Заведения за хранене и развлечения - сладкарница, баничарница, кафене, ресторант, пицария;
 • Хотели и други места за настаняване

* За вашият обект или нужди, ние предлагаме различен набор комплексни услуги до издаване на необходимите регистрации, уведомления и разрешителни документи. За подготовката на документите е необходимо информация за вида на търговския обект, след което ние ще подготвим всички необходими документи и ще ги подадем в съответните институции.


 1. Всички цени са в български левa, с включен данък върху добавената стойност (ДДС).
 2. Посочените цени са ориентировъчни и "Ем Джи Ай-София" ООД си запазва правото да сключва договори на различни цени от горепосочените в зависимост от спецификата на услугата и обема на документите.
 3. За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за неупомената цена на услуга, моля ни посетете на място, след предварително уговорен час

Опитът ни е доказал, че месечната цена за счетоводство в нашият бранш се определя според стопанските операции, които се осчетоводяват месечно, което винаги не съвпада с броя на документите или пък с представата на Клиента за документ.

От друга страна при ценообразуването се използва критерия „брой документи”, което не е равнозначно на стопанските операции, които се „набират месечно”. За да избегнем това заблуждение и за да бъдат цените ни прозрачни и обосновани, ние сме възприели друг подход, който гарантира на нас и нашите Клиенти, спокойствието, че използваме ясни измерители.Месечната такса за счетоводство на всяко дружество зависи от: спецификата на дейността му, от ангажимента и отговорността, който ние поемаме да го представляваме пред държавните институции, по повод спазването на данъчното и осигурителното законодателство, от информацията, която предоставяме и се ползва от неговите инвеститори, клиенти, доставчици и трети лица, от необходимостта непрекъснато да поддържаме и развиваме компетентността си, така че да носим максимална полезност, сигурност и спокойствие на Клиентите ни и не на последно място цената се определят от:

 • Брой документи на месец
 • Брой осигурени лица

* Документ е всеки първичен документ по Закона за счетоводството, като това могат да бъдат - фактура, дебитно известие, кредитно известие, протокол, митническа декларация, разписка, месечен касов отчет, а не стопанска операция.
* Осигурено лице е всяко лице, което се осигурява във фирмата по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по трудов договор; собственик, осигурен като самоосигуряващо се лице или договор за управление и контрол; както и лица, ангажирани в дружеството под формата на така нар. "граждански договор".